REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FARGONPOZYCZKI.PL
SERWIS OGŁOSZENIOWY

 

 

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://fargonpozyczki.pl (dalej jako: „Fargonpozyczki.pl”, „Serwis Internetowy”).

 

 

 

Fargonpozyczki.pl jest portalem ogłoszeniowym. Fargonpozyczki.pl to specjalnie stworzona strona kojarząca natychmiast osoby i firmy, które chcą udzielić szybko pożyczki pozabankowe, z osobami które takiej pożyczki poszukują.

 

 

 

Wystarczy, że dodasz swoją ofertę, jeśli poszukujesz pożyczki, do naszego serwisu, a niezwłocznie udostępniona i widoczna będzie ona na stronie dla Pożyczkodawców.

 

 

 

Pożyczkodawcy, którym odpowiada Twoja oferta, skontaktują się z nami, a my przekażemy Tobie do nich kontakt. Otrzymywać też możesz, dzięki serwisowi, wiele atrakcyjnych ofert z pożyczkami, które może również Cię zainteresują.

 

 

 

Już w bardzo krótkim czasie, w odpowiedzi na Twoją ofertę, możesz odbierać wiele ciekawych propozycji i wybierać najciekawsze z nich. Nie musisz już szukać, tylko wybierać, co stanowi ogromną różnicę.

 

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

 

Zespół Fargonpozyczki.pl

 

 

 

 

 

 1. O NAS

 

Właścicielem Fargonpozyczki.pl jest NET MEDIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wągrowska 6, 61-369 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650671; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7822665396; REGON: 366011840, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 512 165 784.

 

 1. DEFINICJE

 

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

  1. FORMULARZ DODAWANIA OGŁOSZENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie odpłatne dodanie Ogłoszenia, w szczególności poprzez określenie warunków umowy o świadczenie usługi dodania ogłoszenia oraz prowadzenia konta usługobiorcy, w tym sposobu dostawy.

  2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

  3. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.

  4. OGŁOSZENIE – ogłoszenie Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym, mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy pożyczki z podmiotem trzecim odrębnym i niezależnym od usługobiorcy Serwisu, będącym potencjalnym pożyczkodawcą. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.

  5. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)

  6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

  7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, FARGONPOZYCZKI.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresami internetowymi https://fargonpozyczki.pl.

  8. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

  9. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Fargonpozyczki.pl.

  10. USŁUGODAWCA – NET MEDIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Wągrowska 6, 61-369 Poznań); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000650671; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 7822665396; REGON: 366011840, adres poczty elektronicznej: [email protected] oraz numer telefonu kontaktowego: 512 165 784.

  11. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

 

 1. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FARGONPOZYCZKI.PL

 

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Usługodawcy).

 2. Fargonpozyczki.pl powstał aby ułatwić Usługobiorcom kontakt z podmiotami udzielającymi pożyczek pozabankowych.

 3. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy pożyczki niezbędny jest każdorazowo kontakt z Usługobiorcą - ogłoszeniodawcą już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców, nie udziela również pożyczek będących przedmiotem tych ogłoszeń.

 4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 6. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

 

 1. KORZYSTANIE Z USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ USŁUGOBIORCĘ

 

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

 2. Korzystanie z głównych funkcjonalności Serwisu Internetowego jest odpłatne i wymaga dodania Ogłoszenia.

 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

  1. Formularz Dodawania Ogłoszenia;

  2. Konto;

  3. Newsletter.

 4. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 5. Korzystanie z Formularza Dodawania Ogłoszenia jest nieodpłatne.

 6. Zamieszczenie Ogłoszenia jest odpłatne. Do zamieszczenia Ogłoszenia wymagane jest uzupełnienie Formularza Dodawania Ogłoszenia oraz założenie Konta.

 7. Konto - Korzystanie z Konta możliwe jest po odpłatnym dodaniu pierwszego Ogłoszenia za pośrednictwem Formularza Dodawania Ogłoszenia. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie, przez czas nieoznaczony. W ramach Konta możliwe jest dodawanie kolejnych Ogłoszeń. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Wągrowska 6, 61-369 Poznań.

 8. Formularz Dodawania Ogłoszenia – korzystanie z Formularza Dodawania Ogłoszenia rozpoczyna się z momentem podania przez Usługodawcę swojego numeru PESEL w elektronicznym formularzu w Serwisie Internetowym. Dodanie Ogłoszenia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie trzech kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Dodawania Ogłoszenia; (2) kliknięciu pola „Dodaj” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego) oraz (3) kliknięciu pola „Zapłacę później” albo „Płacę teraz”. W Formularzu Dodawania Ogłoszenia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: numer PESEL, imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Ogłoszenia: kwota poszukiwanej pożyczki, pożądany okres spłaty pożyczki, pożądane oprocentowanie pożyczki. Usługa Elektroniczna Formularz Dodawania Ogłoszenia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą dodania Ogłoszenia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania dodawania Ogłoszenia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę. Usługa dodania Ogłoszenia świadczona jest odpłatnie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

 9. Newsletter – na Newsletter można się zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie dodawania Ogłoszenia – z chwilą zamieszczenia Ogłoszenia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: ul. Wągrowska 6, 61-369 Poznań.

 

 1. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

 

 1. Zamieszczenie Ogłoszenia, które następnie będzie widoczne w Serwisie Internetowym dla potencjalnych pożyczkodawców odwiedzających Serwis jest funkcjonalnością Konta w Serwisie Internetowym. Zamieszczenie Ogłoszenia możliwe jest poprzez skorzystanie z Formularza Dodawania Ogłoszenia dostępnego na stronie Serwisu Internetowego, jak również – w przypadku kolejnych ogłoszeń – poprzez skorzystanie z odpowiedniej funkcji dostępnej w ramach Konta. Wymagane jest podanie danych wskazanych w formularzu Dodawania Ogłoszenia jako obowiązkowe i kliknięcie pola: „Zapłacę później” albo „Płacę teraz”. Ogłoszenie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym w terminie 24 godzin od kliknięcia pola akcji.

 2. Korzystanie z Konta jest bezpłatne. W ramach Konta możliwe jest zamieszczenie nieograniczonej liczby Ogłoszeń. Dodanie pierwszego ogłoszenia jest odpłatne:

 

  1. Opłata za korzystanie z Konta i możliwość dodawania Ogłoszeń może być uiszczona wyłącznie w formie jednorazowej. Wysokość opłaty oraz sposoby jej wnoszenia są wskazane w stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Serwisu.

  2. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Ogłoszeń możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę w terminie 24 godzin od chwili zawarcie umowy o świadczenie usługi zamieszczenia Ogłoszenia. Umowa o świadczenie usługi o zamieszczenia Ogłoszenia zawierana jest po wypełnieniu Formularza Dodawania Ogłoszenia, w chwili naciśnięcia przez Usługodawcę przycisku, o którym mowa w pkt. 4.8 niniejszego Regulaminu. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie od 7 dni od dnia dodania w Serwisie pierwszego Ogłoszenia Usługobiorcy.

  3. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności:

   1. płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.

   2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka DOTPAY S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

 

 1. Umowa między Usługodawcą i Usługobiorcą o świadczenie usługi dodania Ogłoszenia zawierana jest w chwili kliknięcia przez Usługobiorcę pola „Zapłacę później” albo „Płacę teraz”, zgodnie z pkt. 4.8 niniejszego Regulaminu lub z wykorzystaniem opcji dostępnych w ramach Konta.

 2. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.

 3. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich.

 4. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.

 

 1. KONTAKT Z FARGONPOZYCZKI.PL

 

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]) oraz poczta tradycyjna (ul. Wągrowska 6, 61-369 Poznań), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Fargonpozyczki.pl. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

 

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FARGONPOZYCZKI.PL

 

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Wągrowska 6, 61-369 Poznań.

 

 1. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 2. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.

 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu m.in. do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 3. Z zastrzeżeniem pkt. 8 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Wągrowska 6, 61-369 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] .

 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

 

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

 

 1. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.

 

 1. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.

 2. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.

 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

 4. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

 5. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.

 6. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

 7. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Umowy zawierane poprzez Fargonpozyczki.pl zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

 

 1. Zmiana Regulaminu - Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

 

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

 

Zapraszamy do współpracy,

 

Zespół Fargonpozyczki.pl